编辑主页 > 列表 > 正文
汉语拼音字母表
作者:mana 发布时间:2020/04/04 15:58:45 分数:0 跟帖:1
 字母表
 Aa(ㄚ) Bb(ㄅㄝ) Cc(ㄘㄝ) Dd(ㄉㄝ) Ee(ㄜ) Ff(ㄝㄈ) Gg(ㄍㄝ) Hh(ㄏㄚ) Ii(∣) Jj(ㄐ∣ㄝ) Kk(ㄎㄝ) Ll(ㄝㄌ) Mm(ㄝㄇ) Nn(ㄋㄝ) Oo(ㄛ) Pp(ㄆㄝ) Qq(ㄑ∣ㄡ) Rr(ㄚㄦ) Ss(ㄝㄙ) Tt(ㄊㄝ) Uu(ㄨ) Vv(ㄞㄝ) Ww(ㄨㄚ) Xx(ㄒ∣) Yy(∣ㄚ) Zz(ㄗㄝ)
 声母表
 b p m f d t n l g k h j q x zh ch sh r z c s y w
 汉语拼音声母是使用在韵母前面的辅音,与韵母构成完整的音节,汉语拼音表中共有23个声母。
 韵母表
 a o e i u ü ai ei ui ao ou iu ie üe er an en in un ün ang eng ing ong
 汉语拼音字母表中共有24个韵母,其中
 单韵母:a,o,e,i ,u,ü
 复韵母:ai,ei,ui,ao,ou,iu,ie,üe,er
 鼻韵母:an,en,in,un,ün,ang,eng,ing,ong
 特殊韵母:er


网友跟帖 共1 条 [我也要发表回复]
删除回复mana - 回复于2020/4/4 15:59:26
1
 汉语拼音节表
 b: ba bo bai bei bao ban ben bang beng bi bie biao bian bin bing
 p: pa po pai pao pou pan pen pang peng pi pie piao pian pin ping
 m: ma mo me mai mao mou man men mang meng mi mie miao miu mian min ming
 f: fa fo fei fou fan fen fang feng
 d: da de dai dei dao dou dan dang deng di die diao diu dian ding
 t: ta te tai tao tou tan tang teng ti tie tiao tian ting
 n: na nai nei nao no nen nang neng ni nie niao niu nian nin niang ning
 l: la le lai lei lao lou lan lang leng li lia lie liao liu lian lin liang ling
 g: ga ge gai gei gao gou gan gen gang geng
 k: ka ke kai kou kan ken kang keng
 h: ha he hai hei hao hou hen hang heng
 j: ji jia jie jiao jiu jian jin jiang jing
 q: qi qia qie qiao qiu qian qin qiang qing
 x: xi xia xie xiao xiu xian xin xiang xing
 zh: zha zhe zhi zhai zhao zhou zhan zhen zhang zheng
 ch: cha che chi chai chou chan chen chang cheng
 sh: sha she shi shai shao shou shan shen shang sheng
 r: re ri rao rou ran ren rang reng
 z: za ze zi zai zao zou zang zeng
 c: ca ce ci cai cao cou can cen cang ceng
 s: sa se si sai sao sou san sen sang seng
 y: ya yao you yan yang yu ye yue yuan yi yin yun ying
 w: wa wo wai wei wan wen wang weng wu
版区推荐 >>
广告区